גרפים של מגמות מזג האויר

גרפים שנוצרו על ידי Weather-Display (10.37S-(b61))

עשרים וארבע שעות אחרונות

Last 24 hours

שבעים ושתים שעות אחרונות

Last 72 hours

Last 7 Days

Last 7 Days

החודש

Month to Date

Wind Direction

Wind Derection

Wind Direction Speed

Wind Direction Speed